Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder är en grupp tillstånd som ger olika grad och typ av svårigheter och som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. ADHD och autismspektrumtillstånd är några av de neuropsykiatriska tillstånden. Ibland kallar man dem utvecklingsrelaterade tillstånd (neurodevelopmental conditions), vilket egentligen är mer korrekt eftersom beteendeyttringarna förändras mer eller mindre under utvecklingen, även om de underliggande svårigheterna kvarstår.

Läs mer på attention-riks.se